“Ajoissa” ei enää toimi

Pexels image source

Tiimityö- ja kommunikointitaidot

Asiantuntijatyö korostuu jälkiteollisessa taloudessa, kun merkittävä osa työstä on johonkin tiettyyn erityisosaamiseen liittyvää valmistelu,- tutkimus, kehitys- ja suunnittelutyötä tai organisointia. Suuri osa työskentelystä on ryhmätyötä ja osaamiset yhdistyvät suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tiimimuotoisen työskentelyn osaaminen sekä kommunikointitaidot ovat täten merkittävässä roolissa asiantuntijatyössä.

Turvallisen kuuloinen harha

Itseohjautuvuus on laajalti todettu hyväksi työn organisoinnin menetelmäksi asiantuntijatyössä. Ammattiosaamisen lisäksi edellytetään siten osaamista myös oman työn johtamisessa. Itseohjautuvuus substantiivina sisältää itsessään siemenen väärinymmärryksen mahdollisuuteen, joka voi erehdyttää etenkin tähän organisointimalliin tottumattoman. Huolettomasti käytettynä ja huonosti kommunikoituna “itseohjautuvuus” luo turvallisen kuuloisen harhan asioista, jotka sujuvat ja hoituvat itsenäisesti, ilman vaivannäköä ja “kuin itsestään”.

Itseohjautuvuus on vaativampaa kuin hierarkinen johtaminen

Ihmiskunnan historiassa on paljon esimerkkejä ideologioista ja aatteista, jotka onnistuessaan olisivat tuottaneet hyvinvointia ja onnellisuutta. Monet ideologiat ovat täydellisiä teoriassa, “paperilla”. Näin myös itseohjautuvuus. Itseohjautuvuus johtamismallina ja ideologiana on paljon vaativampi kuin hierarkinen – valvontaan, mittaamiseen ja kontrolliin perustuva – johtamisen malli.

Yksilösuoritteet ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa

Yleensä tiimien jäsenten yksilölliset työpanokset ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa. Koko tiimin suoriutuminen on riippuvainen näiden työpanosten yhteensovittamisesta. Ja tiimien välisen yhteistyön onnistuminen on mahdollista, kun yksittäiset tiimit tai työryhmät kykenevät keskenään tähän samaan yhteensovittamiseen.

Ajoissa – eli viime hetkellä – ei enää riitä.

On inhimmillistä ja normaalia, että olemme kaikki erilaisia, eritahtisia ja eritaitoisia organisoinnissa ja oman työn johtamisessa. Toisella on eri syke tekemisessä kuin jollakin toisella. Se, joka kenties on aiemmin tottunut olemaan ajoissa valmis, on itseohjautuvassa organisaatiossa pulassa, koska “ajoissa” – eli viime hetkellä – ei enää riitä. Muiden tiimin jäsenten oma työpanos ja kaikkien näiden yhteensovittaminen ei voi odottaa, että viimehetken ehtijä on oman osuutensa kanssa valmis. Kaikkien on voitava tehdä oma osuutensa, jotta varsinainen ryhmätyö voi toteutua, mikäli työn luonne on juuri sellainen.

Aikatauluttaminen on itseohjautuvuuden kriittisin komponentti

Juuri tiimin sisäisten ja eri tiimien välisten työpanosten yhteensovittaminen ja aikatauluttaminen ovat itseohjautuvuuden haastavimmat komponentit. Aikataulu ei ole se, että “ensi viikon tiistaina on esittely asiakkaalle”. Kenen tiimin jäsenen työsuoritteen mukaan etenemisaikatulu muodostuu? Kuka arvioi ja päättää tarvittavat muutokset? Mikä on viimeinen mahdollinen ajankohta yksittäisen tiiminjäsenen suoritteen valmistumiselle, jotta tiimin kokonaistyöpanos voi toteutua? Jne. Ja vaikka suuri osa työstä olisikin parityöskentelyä tai laajemman tiimin yhteistyötä, aina kuitenkin tarvitaan myös kunkin tiiminjäsenen oma yksilösuorite.

Konflikteja tiimityössä > laatu kärsii > asiakkaat hermostuvat

Jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan mikään ei ole koskaan täydellisen valmista. Aina tulee tilanteita, että työsuoritteet eivät toteudu aiotusti. Syitä voi olla lukemattomia. Jos syynä ovat laajemmin puutteet oman työn johtamisessa, ongelma on pysyvämpi haitta tiimityölle.

Ajoissa = Juuri ja juuri viime hetkellä. Ja työ jäi osin kesken.     

Tiimityön luonteeseen kuuluu, että koko tiimi tukee myös viimehetken ehtijää. Mutta se ei ole kestävä menettely, eikä rakenna luottamuksen ilmapiiriä. Jos muu tiimi oman työpanoksensa lisäksi joutuu säännöllisesti kannattelemaan myöhästelijää, se tuottaa konflikteja tiimityöskentelyyn – työn laatu kärsii. Ja asiakkaat hermostuvat. 

Osaaminen oman työn johtamisessa on yrityksille kullanarvoista  

Kun ammattiosaaminen, oman työn johtamisen osaaminen ja ryhmätyötaidot yhdistyvät, on itseohjautuvuus mitä toimivin menetelmä, etenkin suunnittelutyössä. Yritys säästää hallinnointikuluissa, töiden läpimenoajat lyhenevät, työntekijöiden motivaatiotaso on korkea ja tuottavuus on huipussaan. Yksilöiden osaaminen oman työn johtamisessa ja organisoimisessa sekä tiimien onnistuminen työpanosten yhteensovittamisesta on yrityksille kullanarvoista. 

. . . . . .

Timo Keinänen on tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, palvelumuotoilija, kirjoittaja, designer sekä art director.
”Kannattaa olla oma itsensä, sillä kaikki muut roolit ovat jo varattuja. Jos sinulla on tilaisuus kertoa mielipide, kerro omasi.” 

helloyes.fi -kirjoitukset edustavat vain omia mielipiteitäni.